Príspevok na švp a lyžiarske kurzy

Milí pedagógovia,
Ministerstvo školstva bude v roku 2017 poskytovať príspevky na lyžiarske kurzy, snowboardové kurzy a školy v prírode. Pripravili sme pre Vás prehľad ako postupovať.

Každú základnú školu podporí ministerstvo príspevkom na školu v prírode pre jeden ročník prvého stupňa a príspevkom na lyžiarske kurzy pre jeden ročník druhého stupňa. Príspevky poskytne taktiež na lyžiarske kurzy pre jeden ročník stredných škôl.

Pravidlá pri poskytovaní príspevkov:

 • príspevky sa poskytujú na školy v prírode a lyžiarske kurzy konané počas kalendárneho roka 2017
 • príspevky možno použiť na výdavky spojené s dopravou, stravovaním, ubytovaním a s ostatnými nákladmi spojenými s pobytom dieťaťa alebo žiaka v škole v prírode
 • príspevok na lyžiarsky kurz sa týka žiakov základných škôl na druhom stupni a žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia
 • príspevok na školu v prírode sa týka len žiakov základných škôl na prvom stupni
 • 8-ročných gymnázií sa týka príspevok na 2 lyžiarske kurzy: jeden pre žiakov prvých štyroch ročníkov a druhý pre žiakov posledných štyroch ročníkov
 • oprávnené školy nahlásia prostredníctvom Eduzberu 2016 počty žiakov, ktorí sa v kalendárnom roku 2017 zúčastnia lyžiarskeho kurzu alebo školy v prírode

Počet nahlásených žiakov nesmie presiahnuť:

 • na školu v prírode pre žiakov na prvom stupni hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na prvom stupni danej základnej školy v školskom roku 2016/2017 (obmedzenie platí len pre základné školy, ktoré majú žiakov vo všetkých 4 ročníkoch prvého stupňa)
 • na lyžiarsky kurz pre žiakov na druhom stupni hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na druhom stupni danej základnej školy v školskom roku 2016/2017
 • na lyžiarsky kurz pre žiakov strednej školy hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na danej strednej škole v školskom roku 2016/2017
 • v prípade, že určené ohraničenie maximálneho počtu žiakov neumožní škole zabezpečiť príspevok na všetkých žiakov jedného ročníka vysielaných do školy v prírode resp. na lyžiarsky kurz, môže škola požiadať ministerstvo o zvýšenie príspevku.

Aká bude výška príspevku?

 • príspevok na žiaka je v prípade školy v prírode 100 € a v prípade lyžiarskeho kurzu 150 €
 • pokiaľ sa podporovaných aktivít zúčastní počas roka 2017 menší počet žiakov ako bolo nahlásené, je škola povinná vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí sa aktivít nezúčastnili
 • v súlade so zákonom môže škola použiť príspevok na pokrytie nákladov na školu v prírode pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej školy (to isté platí aj pre lyžiarske kurzy, a to osobitne pre základné školy a pre stredné školy)