Objednávací formulár

Údaje rodiča
Údaje dieťaťa

Dátum narodenia

Doplňujúce informácie
Cena trička je 7 €.
X - dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že je zdravé bez akútnych zdravotných problémov,
- dieťaťu nie je nariadené karanténne opatrenie,
- dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti neprišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, zápal mozgových blán atď.),
- u dieťaťa sa nevyskytujú vši,
- dieťa má osvojené základné hygienické návyky.

V prípade, ak vyššie uvedené skutočnosti nebudú ku dňu nástupu dieťaťa na tábor pravdivé a aktuálne, tak som povinný o tom informovať poskytovateľa, ktorému dieťa bude odovzdané v deň nástupu do tábora, prípadne pred nástupom do tábora, pokiaľ sú mi tieto skutočnosti známe.

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.